HugoFirx  
 
       
 
Dancing
 
Butterfly Dancing Swordtail - Graphium polistratus 962mm x 560mm
Hwange, Kennedy Pan Zimbabwe - Jun 03 38 x 22 inches
Two of two 500